Χρήσιμες Πληροφορίες / Διαστάσεις Φορτηγών

Αρχική » Χρήσιμες Πληροφορίες » Διαστάσεις Φορτηγών

Μέγιστο μήκος:

 • Όχημα με κινητήρα 12.00 m
 • Ρυμουλκούμενο 12.00 m
 • Αρθρωτό όχημα 16.50 m
 • Οδικός συρμός 18.75 m
 • Αρθρωτό λεωφορείο 18.75 m

Μέγιστο πλάτος

 • Όχημα οποιουδήποτε τύπου 2.55 m
 • Υπερκατασκευές οχημάτων με κλιματισμό 2.60 m

Μέγιστο ύψος

 • Όχημα οποιουδήποτε τύπου 4.00 m

Στάθμη δαπέδου καρότσας

Οι τυπικές τιμές είναι:

 • από 650/800 mm έως 1000 mm
  για οχήματα μεταφοράς ογκωδών φορτίων (large-volume transport)
 • από 650/800 mm έως 1000 mm
  για κλειστά ημιφορτηγά (van)
 • από 1100 mm έως 1300 mm
  για κανονικά φορτηγά (normal transport)
 • από 1300 mm έως 1500 mm
  για φορτηγά-ψυγεία (refrigerated transport)

από 1400 mm έως 1600 mm
για φορτηγά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container transport herrsorge.de)